Beleidsplan

Stichting De Groene Zorg.

Postadres: Curacaostraat 19

8321 HC Urk

Contact gegevens:   stichtingdegroenezorg@outlook.com

KvK nummer: 53863496

RSIN: 851049023

Banknummer: NL76RABO 0365673846

Bestuur:

R.M Fahner – Voorzitter

B,B. van der Weerd- van den Heuvel – secretaris

A.F. Hakvoort – Penningmeester

De voorzitter

 • Heeft algemene leiding van de stichting;
 • Vertegenwoordigt de stichting naar buiten toe;
 • Overlegt met officiële instanties;
 • Geeft leiding aan het bestuur;
 • Is het eerste aanspreekpunt voor bestuursleden;
 • Stelt in overleg met de secretaris de agenda voor elke vergadering op;
 • Leidt de bestuursvergaderingen en de jaarvergadering;
 • Ziet er op toe dat beslissingen worden genomen in overeenstemming met de wet, de statuten en dit huishoudelijk reglement;
 • Stelt, in goed overleg met de secretaris en de penningmeester, het beleidsplan op en herziet dit jaarlijks, voorafgaand aan de jaarvergadering;

 

De penningmeester

 • Voert de financiële administratie;
 • Waarborgt de continuïteit van de financiële administratie, met name in geval van opvolging;
 • Stelt financiële overzichten op,
 • Maakt het financiële gedeelte van het jaarverslag;
 • Zorgt ervoor dat de financiële administratie, de manier waarop deze administratie gevoerd wordt en het financiële jaarverslag niet onnodig afwijkt van Richtlijn 650.
 • Beheert de kas, en de bankrekeningen;
 • Beheert de inventarislijst en het inventaris, bepaalt of en onder welke voorwaarden inventaris wordt uitgeleend en ziet toe op retourbezorging;
 • Begroot inkomsten (inzamelingsacties) en uitgaven (projecten) en voert op deze activiteiten tussentijds en na afronding financiële controle uit;
 • Beslist niet zelfstandig over uitgaven; o Beoordeelt of gedane uitgaven en declaraties vallen binnen de jaarbegroting, de kaders van projectbudgetten en/of de in bestuursvergaderingen gemaakte afspraken;
 • Neemt het initiatief om voor bepaalde tijd ingestelde werkgroepen/projectgroepen decharge te verlenen;
 • Onderhoudt contacten met sponsoren en subsidieverstrekkers.

 

De secretaris

 • Maakt van elke vergadering een verslag waarin minimaal vermeld: • De datum en plaats van de vergadering;
  • De aanwezige en afwezige bestuursleden;
  • De verleende volmachten;
  • De genomen besluiten.
 • Maakt een samenvatting van de vergaderverslagen voor het jaarverslag.
 • Stelt het niet-financiële gedeelte van het jaarverslag op;
 • Ontvangt alle binnenkomende post, rechtstreeks of via andere bestuursleden;
 • Neemt kennis van en behandelt de post, schakelt waar nodig andere bestuursleden in om de post te behandelen en verzorgt de daaruit voortvloeiende correspondentie;
 • Archiveert alle relevante documenten;

 

Beloningsbeleid bestuur: De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Jaarlijks wordt er een onkostenvergoeding vastgesteld, voor kosten die zijn gemaakt voor het uitoefenen van hun functie.

 

 1. De doelstelling en te verrichten werkzaamheden van de stichting

De stichting stelt zich tot doel de algemene belangen van Zorgboerderij de Rietstulp en haar medewerkers waar mogelijk in woord en geschrift te behartigen, zonder daarbij te zijn gebonden aan enige maatschappelijke of religieuze groepering en zonder daarbij commerciële en/ of persoonlijke doeleinden na te streven en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Het verenigen van fondsen, bedrijven, overheid en maatschappelijk middenveld, om via sponsoring dan wel inzet van personen sport, sociale en/of culturele voorzieningen te realiseren ten behoeve van Zorgboerderij de Rietstulp. De Stichting tracht al datgene te doen wat in het belang is van de bevordering van het verblijf van al onze bezoekers, een en ander in de ruimste zin van het woord.
De Stichting heeft nadrukkelijk geen winstoogmerk. Bij het opheffen van de Stichting zal het bestuur
een andere ANBI stichting aandragen om de gelden aan te schenken.

De stichting wil dit doel bereiken door:

 • Het onderhouden van contacten met alle daartoe in aanmerking komende personen en instanties.
 • Het organiseren van bijeenkomsten zoals vergaderingen, voorlichtingsavonden etc.
 • Het aanvragen, beheren en besteden van subsidiegelden, giften en donaties, in overleg met de directie en medewerkers van Zorgboerderij de Rietstulp.

 

 1. De wijze van verwerving van inkomsten

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

 • Subsidies, donaties en acties
 • schenkingen, erfstellingen en legaten
 • alle andere verkrijgingen en baten

Donateurs: Bezoekers, familieleden en andere sympathisanten kunnen donateur worden van de
Stichting. De Stichting organiseert activiteiten. In samenspraak en samenwerking met Zorgboerderij de Rietstulp, om zodoende geldmiddelen te verwerven.
De Stichting schrijft fondsen en ondernemers aan om inkomsten te verwerven

 

 1. het beheer en de besteding van het vermogen van de instelling

Conform haar statuten voert de penningmeester van de stichting de financiële administratie en
beheert deze gelden van de stichting, één en ander volgens de aanwijzing van het bestuur.

Het bestuur bepaalt samen met de directie en medewerkers van Zorgboerderij de Rietstulp voor welke doeleinden in het kader van het welzijn van de bezoekers gelden c.q. sponsorbijdragen in natura worden besteed.
Bij besteding mag geen overlap plaatsvinden met de zorg gelden, tenzij er sprake is van een
niveauverhoging t.o.v. de zorg-financiering waarbij sprake is van doeleinden die zonder bijdrage van
de stichting niet gerealiseerd kunnen worden. Er is geen sprake van beloningsbeleid. Alle activiteiten
voor de Stichting worden uitgevoerd op vrijwillige basis. Het bestuur behoudt zich de mogelijkheid
een onkostenvergoeding te verstrekken volgens de wettelijke voorwaarden

 

De oprichtingsvergadering met installatie van het nieuwe bestuur heeft plaats gevonden op 10-03-2021

De actiepunten en doelen voor dit jaar zijn het aanvragen van een ANBI status en het opknappen van de speeltuin voor de cliënten van Zorgboerderij de Rietstulp.